CV ehk curriculum vitae on oluline dokument, mis esindab tööotsijat tema tööalase karjääri jooksul. See on esmavahend, mis loob esmamulje ja aitab kandidaadil silma paista tööandja ees. Seetõttu on CV koostamine kriitiline protsess, kus iga detail on oluline – alates isiklikest andmetest kuni töökogemuseni välja.

Eesti tööandjad ootavad, et CV koostamine oleks korrektselt struktureeritud ning sisaldaks kõiki vajalikke elemente, mis aitavad tööandjal kandidaadi sobivust hinnata. CV struktuur on tihti standardne, kuid samas võimaldab loov lähenemine esitleda kandidaadi oskusi ja kogemusi unikaalsel ja meeldejääval viisil.

Tutvustades õpinguid, töökogemust, oskusi ning saavutusi, peab CV andma tervikliku ülevaate kandidaadi professionaalsest profilist. Läbimõeldud ja hästi koostatud CV võib olla määravaks teguriks tööintervjuule kutsumisel. Seega on kasulik tutvuda erinevate näidiste ja nõuannetega CV koostamisel, et tagada parim esitlus oma oskustest ja kogemustest.

CV Tähtsus

cv koostamine

Esitatud CV on enamasti esimene kontakt tööandjaga ning võib olla määrava tähtsusega edasises tööotsingu protsessis.

CV kui visiitkaart

CV toimib kui professionaalne visiitkaart, mis esindab kandidaati ja tema tööalaseid saavutusi. See on esmamulje vahend, mis peab olema korrektne ja hästi struktureeritud. Tähtis on, et CV peegeldaks kandidaadi oskusi ja kogemusi, ning see peaks olema kohandatud konkreetsele töökohale, millele taotleja kandideerib. Õigesti koostatud elulookirjeldus suurendab võimalust saada kutsutud intervjuule.

Tööotsingu edu võti

CV on tööotsingu protsessis hindamatu vahend, mis aitab avada ukse potentsiaalsetele tööpakkumistele. See on dokument, mis peaks selgelt ja lühidalt edastama kõige olulisema informatsiooni kandidaadi tööalase tausta kohta. Hea CV eristub, tõstab esile kandidaadi tugevused ja oskused, ning näitab, kuidas ta saab tuua väärtust tulevasele tööandjale.

CV ettevalmistamine

cv koostamine

CV ettevalmistamisel on oluline keskenduda kahele peamisele aspektile: struktuuri loomisele ja sisu täpsustamisele. See tagab, et CV on korralikult organiseeritud ja sisaldab kõiki olulisi detaile, mida tööandja otsib.

CV struktuuri loome

Hea struktuur on CV põhielement, mis aitab potentsiaalsel tööandjal kiiresti leida olulist informatsiooni. CV peaks algama isiklike andmetega, millele järgnevad haridus ja töökogemus. Töökogemuse kirjeldamisel tuleks alustada kõige uuemast positsioonist ja liikuda kronoloogiliselt tagasi. Hariduse jaotises tuleb välja tuua kõik relevantsed akadeemilised saavutused, sealhulgas kraadid ja olulised sertifikaadid.

CV sisu täpsustamine

Igal CV-l tuleks täpselt ja selgelt esitleda individuaalseid oskusi ja keeleoskust. Oskuste section peaks kajastama spetsiifilisi, tööga seotud oskusi, samuti ülekantavaid oskusi, mis on laiema rakendusega. Keeleoskuse puhul on soovitatav kasutada üldtunnustatud tasemete kirjeldusi nagu alg-, kesk-, ja kõrgtase. Lisaks võib kaasa lisada ka jaotise “Lisainfo”, mis sisaldab asjakohast teavet, näiteks hobid või muud eripärad, mis võivad töökoha jaoks lisaväärtust pakkuda.

CV formaadid

Curriculum vitae ehk CV koostamisel on võtmetähtsusega valida õige formaat, mis toetab sisu selget edastamist ja on sobilik sihtrühmaks olevale tööandjale.

Traditsiooniline Wordi formaat

Microsoft Word on enimlevinud tööriist CV koostamisel. Wordi dokumendid on kergesti muudetavad ja laialdaselt aktsepteeritud. Selle formaadi eeliseks on resümee mallide rohkus, mis aitab kujundada professionaalset CV-d. Kasutajad peaksid siiski veenduma, et nende dokument on salvestatud versioonis, mis on loetav kõikides Wordi versioonides, et vältida ühilduvusprobleeme.

PDF-formaadis CV

PDF-formaadis CV on eelistatav mitmel põhjusel. Esiteks säilitab see dokumendi kujunduse ja vormingu igas seadmes, vältides sellisel viisil ära formaadimuudatused, mis võivad ilmneda Wordi dokumendi avamisel eri arvutites. Lisaks peetakse PDF-faili professionaalsemaks ning see on turvalisem, takistades teistel dokumenti muutmast.

Veebipõhised CV Mallid

Paljud veebipõhised platvormid pakuvad kasutajasõbralikke CV malle, mis on kohandatavad ning mida on võimalik kiiresti täita. Mainitud platvormid võimaldavad sageli ka CV salvestamist nii Word kui ka PDF formaadis, pakkudes paindlikkust ja mitmekülgsust. Sellised mallid võivad oluliselt hõlbustada CV koostamise protsessi, tagades samas kaasaegse ja silmapaistva disaini. Näiteks CV koostamine.

Profiili esiletoomine

Profiili esiletõstmine CV-s on kriitilise tähtsusega, et näidata oma professionaalsust ja personaalsust. See osa peaks kajastama tema iseloomu ja pädevusi.

Professionaalsuse rõhutamine

Professionaalsuse rõhutamine CV-s on fundamentaalne. Kandidaat peaks kirjeldama oma erialaseid oskusi ja saavutusi, samuti meeskonnatöö võimet ja varasemaid töökogemusi, mis tõstavad esile tema professionaalsuse. Märkimisväärsed projektid või olulised rollid organisatsioonides võivad anda tugeva signaali tema võimekusest ja töökusest.

 • Erialased oskused: Näiteks projektijuhtimine, keelteoskus.
 • Saavutused: Konkreetsete näidete ja statistiliste andmete esitamine.
 • Meeskonnatöö: Kirjeldused sellest, kuidas kandidaat on meeskonnas edukalt toiminud.

Isikupära ja originaalsus

Isikupära ja originaalsus on samuti olulised, sest need teevad CV meeldejäävaks. Kandidaat peaks demonstreerima, kuidas tema unikaalsed omadused toetavad soovitud töökohta. On oluline, et iseloom ja huvialad oleks esitatud viisil, mis seob neid tööalase kontekstiga, näidates, kuidas need omadused võivad lisada väärtust tulevasele tööandjale.

 • Unikaalsed omadused: Mitte üksnes eristuvad huvialad, vaid ka kuidas need mõjutavad töötamist.
 • Iseloom: Kuidas kandidaadi iseloomuomadused, nagu juhtimisvõime või loomingulisus, on tööalaselt kasulikud.

Esiletõstmisel tasub mõelda ka enesemotiveeritud CV loomisele, mis toob välja isikupära ja originaalsust ilmestavad näited ja strateegiad.

Keeleoskuse ja täiendkoolituste kirjeldus

Keeleoskus ja täiendkoolitused on olulised komponendid igas CV-s, andes tööandjale ülevaate kandidaadi suhtlemisvõimekusest ning pidevast soovist enesetäiendamisele. Need elemendid näitavad initsiatiivi ja valmidust tööturul edukaks olemiseks.

Võõrkeelte osatähtsus

Vene keel ja inglise keel on paljudes töövaldkondades kõrgelt hinnatud keeleoskused, eriti Eestis, kus vene keele oskus võib olla oluline suhtluslüli idapartneritega ning inglise keel on rahvusvahelise ärisuhtluse keel. Keeletase tuleks CV-s välja tuua Euroopa Nõukogu keeleoskuse tasemeid järgides:

 • A1-A2: Algtase
 • B1-B2: Keskmine tase
 • C1-C2: Edasijõudnud tase

Listige kõik keeled, mida oskate, ja märkige ära vastav keeletase. Siinkohal peetakse silmas just tööalaselt vajalikku keeleoskust, seega suhtlemisoskus peaks olema tasemel, mis võimaldab sujuvat suhtlust tööülesannete täitmisel.

Koolituste ja sertifikaatide lisamine

Täiendkoolituste loetlemine CV-s näitab pühendumust enda professionaalse arengu suhtes. Oluline on tuua välja:

 • Koolituse või sertifikaadi nimi
 • Väljaandja või koolitusasutus
 • Omandamise aasta või periood

See aitab tööandjatel hinnata kandidaadi asjakohasust konkreetses töökohas ning ühtlasi demonstreerib spetsiifiliste oskuste olemasolu või soovi end pidevalt täiendada. Struktureerige koolitused ja sertifikaadid loeteluna, rõhutades olulisemaid saavutusi või kõige relevantsemaid koolitusi teie karjäärieesmärkide seisukohalt.

Visuaalne disain ja kujundus

Visuaalne disain mängib CV koostamisel kriitilist rolli, andes potentsiaalsele tööandjale esmamulje kandidaadi professionaalsusest ja oskustest. Kujunduselementide, sealhulgas foto ja graafiliste tööriistade, tõhus kasutamine võib oluliselt suurendada CV visuaalset mõjuvõimu.

Foto ja kujunduse tähtsus CV-s

Foto lisamine CV-le võib oluliselt tõsta isikliku brändingu taset ning aidata luua emotsionaalset sidet tööandjaga. Kvaliteetne ja professionaalne foto tõstab usaldusväärsust ja jätab mulje pühendumusest. Samas on oluline, et kujundus toetaks CV sisu, mitte ei varjutaks seda, sealhulgas on oluline valida õiged kirjatüübid ja värvid, mis on kooskõlas sektori standarditega.

Kujundusprogrammide kasutamine

CV kujundamisel on levinud Adobe Illustrator või sarnaste graafiliste tööriistade kasutamine, mis võimaldavad luua professionaalseid ja visuaalselt meeldejäävaid elulookirjeldusi. Nende programmide tundmine on eriti oluline veebidisainerite ja teiste loomevaldkonna spetsialistide jaoks. Kujundusprogrammid võimaldavad peenhäälestada visuaalseid detaile, et CV oleks silmapaistev ja kohandatud konkreetsele sihtgrupile.

Sisulised detailid

Oluline osa CV koostamisel on sisuliste detailide hoolikas valik ja esitlus, mis aitaksid kandidaadil end eristada ning näidata oma professionaalsust ja sobivust ametikohale.

Tööülesannete kirjeldamine

Tööandja otsib ülevaadet kandidaadi varasematest tööülesannetest, seega on oluline kirjeldada neid täpselt ja arusaadavalt. Tuleks esitada:

 • Hetkel ja varem täidetud ametikoht.
 • Tööülesannete loetelu, millega kandidaat on hästi hakkama saanud.
 • Tähtsus ja mõju organisatsioonile.

Iga ametikoha kirjeldus peaks olema lühike ja sisukas, et tööandja saaks kiiresti aru kandidaadi pädevustest ja kogemusest.

Saavutuste esiletõstmine

Saavutuste kajastamisel tuleb keskenduda mõõdetavatele ja konkreetsetele tulemustele, mis on saavutatud varasematel töökohtadel. Näiteks:

 • Kas ja kuidas aitasid saavutused kaasa kasumi suurenemisele või efektiivsuse tõstmisele.
 • Ametikohal saavutatud eriliste projektide või ülesannete kirjeldus.
 • Märgiti ära, kuidas tööandja äri tulemusi või mainet parandada aitasid.

Selges ja asjalikus toonis väljatoodud konkreetne info on see, mis loob kandidaadist tööandjale väärtusliku pildi.

Kontaktinfo ja soovitajate lisamine

CV koostamine, on oluline lisada täpsed kontaktandmed ja soovitajate informatsioon, et tööandjatel oleks lihtne taustakontrolli teostada ja ühendust võtta.

Isiklikud kontaktandmed

Iga kandidaadi CV koostamine peaks sisaldama olulisi isiklikke kontaktandmeid, mis paiknevad dokumendi ülaosas, et tööandjale kohe silma paista. Selleks tuleks kirjutada:

 • Täisnimi: Selgelt ja suuremate tähtedega
 • Aadress: Võimalusel lisada lühidalt kandidaadi elukoha aadress
 • E-posti aadress: Professionaalne e-mail, mis on spetsiaalselt karjääri eesmärkidel loodud
 • Telefoninumber: Aktiivne number, millele kandidaat on kättesaadav ka päevasel ajal

Soovituste ja viidete kaasamine

Soovitajad on kandidaadi professionaalse maine tugevdajad, kes annavad informatsiooni kandidaadi töökvaliteedi ja iseloomu kohta. Oluline on:

 • Valida endised või praegused tööandjad, kolleegid või juhendajad, kellel on head sõnad öelda
 • Lisada soovitaja nimi, ametinimetus, organisatsiooni nimi, ja kontaktandmed, et võimaldada tööandjal hõlpsalt ühendust võtta

Soovitajate lisamine CV-sse võib oluliselt tõsta kandidaadi usaldusväärsust, eristades teda teistest kandidaatidest tööandja silmis.

Levinumad vead CV-s

Kõige olulisem osa tööotsingul on kahtlemata korrektselt koostatud CV. Tihti tehakse aga vea, mis võivad mõjutada värbamisekspertide esmamuljet. Järgnevalt on välja toodud levinumad vead, millele peaks tähelepanu pöörama.

Kirjavead ja keelekasutus
Üks levinumaid eksimusi CV-s on kirjavead, mis jätavad mulje lohakusest. Oluline on tekst mitu korda üle kontrollida või lasta seda teha mõnel tuttaval.

Ebamäärane sõnastus
CV peab olema selgelt ja arusaadavalt sõnastatud. Ebamäärane ja raskesti mõistetav tekst paneb värbajad tihti ettevaatlikuks. Lühikesed ja selged laused aitavad informatsiooni paremini esile tuua.

Ebakorrektne info
Ebaausus oma oskuste või kogemuste kirjeldamisel võib värbamisekspertide usaldust mõjutada negatiivselt. Seetõttu on tähtis vältida liialdamist ja esitada ainult tõeseid andmeid.

Levinud VeadMida teha
KirjaveadKasutage tekstiredaktoreid ja lugege CV üle hoolikalt
Ebamäärane infoKeskenduge selgele ja konkreetsele sõnastusele
Ebaõiged andmedOlge ausad ja esitage ainult kontrollitud fakte

Lisaks peetakse fotoga CV-s üldiselt ebasobivaks saladuslikkuse hoidmist — foto peaks aitama luua positiivset esmamuljet. Vältida tuleks liigset tagasihoidlikkust või enda kvalifikatsiooni varjamist.

Oluline on ka järjepidevus ja struktuur CV koostamisel, mis aitab hõlpsasti jälgitava ülevaate luua. Korralik väljanägemine ja hea ülesehitus jätavad professionaalse mulje.

Categorized in: