Lahkumisavaldus on dokument, mis tähistab töötaja soovi töösuhte lõpetada. See on ametlik kiri, mis esitatakse tööandjale ja peaks sisaldama kõiki olulisi üksikasju, sealhulgas töötaja nime, ametikohta ja lahkumise kuupäeva. Eestis on lahkumisavalduse esitamine reguleeritud töölepingu seadusega, mis nõuab töötajalt teatud etteteatamistähtaegadest kinnipidamist, tagamaks, et tööandjal oleks piisavalt aega asendaja leidmiseks või muudeks korralduslikeks meetmeteks.

Tähtis on koostada lahkumisavaldus selgelt ja viisakalt, esitades kõik vajalikud andmed, et tagada sujuv ja professionaalne töösuhte lõppemine. Tõhus lahkumisavaldus peaks mõjuma positiivselt nii töötaja kui ka tööandja tuleviku suhetes. Kuigi lahkumisavalduse kirjutamine võib tunduda väljakutsena, on erinevaid näidiseid ja juhiseid, mis aitavad seda protsessi lihtsustada.

On oluline märkida, et lahkumisavalduse esitamine on töötaja õigus ja seda ei tohiks kasutada kergekäeliselt. See kajastab nii töötaja professionaalsust kui ka austust tööandja vastu. Seega peaks lahkumisavaldus olema hästi läbimõeldud, asjakohaselt sõnastatud ning esitatud õigeks ajaks, et tagada kõikidele osapooltele piisavalt aega tööülesannete üleandmiseks ja töökorralduse muutmiseks.

Lahkumisavalduse alused

Lahkumisavaldus on töösuhte lõpetamise ametlik dokument, mis tuleb koostada vastavalt töölepingu seaduse nõuetele. Selle korrektne vormistamine on oluline nii töötaja kui tööandja jaoks.

Lahkumisavalduse definitsioon

Lahkumisavaldus on kirjalik avaldus, mida töötaja esitab tööandjale oma soovist tööleping lõpetada. See on formaalne viis teavitada tööandjat otsusest lahkuda töökohalt eelnevalt kokku lepitud tingimustel. Dokument peab olema selge ja arusaadav ning sisaldama kõiki olulisi detaile, sh töötaja nime, ametinimetust ning planeeritud lahkumise kuupäeva.

Töölepingu seadusest tulenevad nõuded

Töölepingu seadus nõuab, et lahkumisavaldus oleks esitatud kirjalikult ning selles märgituks lahkumise põhjus, kuigi viimase esitamine ei ole kohustuslik. Töölepingu seaduse järgi tuleb töötajal järgida etteteatatud lahkumistähtaega, mis on tavaliselt 30 kalendripäeva, kuid võib ametikohtade ja lepinguliste kokkulepete põhjal erineda. Seadus näeb ette ka tööandja kohustused, nagu lahkumisavalduse käsitlemine ja töölepingu korrektne lõpetamine.

Lahkumisavalduse kirjutamine

Lahkumisavaldus on oluline dokument, mis peegeldab töötaja ja tööandja vahelist suhet. Kirjutades selle professionaalselt ja järgides etiketti, saavad töötajad säilitada head suhted oma senise tööandjaga isegi pärast töölt lahkumist.

Kuidas formuleerida lahkumisavaldust

Lahkumisavalduse selgeks ja arusaadavaks formuleerimiseks tuleks kirjutada sõbralikus ja lugupidavas toonis. Alustage avaldust tänusõnadega hea koostöö eest ning märkige seejärel lahkumise kuupäev. Töötajad peaksid hoiduma lahkumisavalduses isiklikest aspektidest ja keskenduma faktidele. Nii avalikku kui ka privaatset eesmärki silmas pidades tuleks jätta emotsioonid kõrvale, et avaldus püsiks professionaalne.

Professionaalsuse hoidmine lahkumisavalduses

Avalduse professionaalsuse tagamiseks on soovitatav järgida selget struktuuri: algus terega, järgneb põhjendus ja lõpetuseks teade ülesütlemise kohta. Vältige otsest kriitikat või negatiivset tagasisidet tööandja aadressil. Lahkumisavaldus on dokument, mis võib mõjutada tulevast karjääri, mistõttu on võtmetähtsusega lahkumisavalduse professionaalne sõnastus ja vormistus. Viisaka tooniga lahkumisavalduse kirjutamine on hädavajalik.

Ülesütlemise tähtaegade märkimine

Avalduses tuleb täpselt määratleda viimase tööpäeva kuupäev, millest alates töötaja ei täida enam oma tööülesandeid. Seda kuupäeva tuleks mainida kaks korda: nii avalduse alguses kui ka lõpus, et tagada selle märkamine ja arvessevõtmine tööandja poolt. Tähtaeg peab arvestama ka seadusega ettenähtud etteteatamisaja pikkusega, mis võib olla kuni 30 kalendripäeva. Töötajad peaksid veenduma, et kuupäev on valitud vastavalt seadusele ning see ei tekita segadust.

Töösuhte lõpetamise protsess

Töösuhte lõpetamine algab lahkumisavalduse esitamisega ning hõlmab mitmeid etappe alates suhtlusest tööandjaga kuni üleandmise ja ülemineku perioodini. Protsessi peetavad nõuded tagavad töösuhte seadusepärase lõpetamise.

Suhtlus tööandjaga

Lahkumisavaldus tuleb esitada tööandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nagu e-kiri või paberil dokument. Lahkumisavalduses peaksid olema välja toodud kõik olulised detailid: töötaja nimi, ametikoht, lahkumise põhjus ning soovitud viimane tööpäev. Pärast avalduse kättesaamist peab tööandja tagama, et ülesütlemise tingimused oleksid vastavuses seadusega ja järgiksid töölepingu nõudeid, mis võivad hõlmata etteteatamistähtaega.

Üleandmise ja ülemineku periood

Üleandmise periood on oluline etapp, mille jooksul töötaja valmistab oma tööülesanded üleandmiseks ette, dokumenteerib olulise informatsiooni ja teeb vajaliku koostöö kolleegidega. See periood võimaldab jätkuvat toimimist ilma suuremate katkestusteta. Optimaalse ülemineku tagamiseks töötavad töötaja ja tööandja tihti koos, et määratleda vastutuse üleandmise ajakava ning vajalikud koolitused või juhised järglastele.

Lahkumise järgsed toimingud

Pärast töökohalt lahkumisavalduse esitamist hõlmavad olulised järgmised sammud lõpparve saamist ja hüvitiste ning muude lõppstaadiumite määratlemist.

Lõpparve saamine

Lahkumisavalduse esitamise järel peab töötaja saama lõpparve, mis koosneb viimase tööperioodi palgast, puhkusetasu kompensatsioonist, ja võimalikest preemiatest. Tööandjal on kohustus lõpparve välja arvutada ja töötajale välja maksta seadusega määratud tähtaegade jooksul, et tagada korrektne töösuhte lõpetamine.

Hüvitiste ja muude lõppastmete määramine

Töötaja võib olla ka hüvitise saamise õigus, olenevalt töölepingu tingimustest ja töösuhte lõpetamise põhjustest. Hüvitiste hulka kuuluvad näiteks töötuskindlustushüvitis, mis on ette nähtud töötajatele, kelle töösuhe on lõppenud tööandja algatusel. Samuti tuleb arvestada võimalike kompensatsioonidega, mis võivad tuleneda erikokkulepetest või kollektiivlepingutest.

Karjääri jätkamine pärast

Kui töötaja esitab lahkumisavalduse, tuleb mõelda järgmistele sammudele, et karjääri sujuvalt jätkata. Esiteks tuleb täita lahkumisavaldus läbimõeldult ja veenduda, et kõik töösuhted lõpetatakse professionaalselt. See hõlmab ametlikku teavet nagu täisnimi, isikukood, töölepingu number ja lahkumise põhjus.

Üleminekuperiood on oluline etapp, mistõttu peab töötaja tagama, et:

 • Tema tööülesanded on korralikult üle antud
 • Kõik projekti- või töökohustused on lõpetatud
 • Kolleegide ja ülemustega on säilitatud head suhted

Töötajale soovitatakse seada uued karjäärieesmärgid ja planeerida oma tulevast teekonda. Eduka karjääri jätkamise tagavad järgmised tegevused:

 • Võrgustiku loomine: Uute professionaalsete kontaktide loomine ja olemasolevate suhete hooldamine.
 • Täiendõpe: Osalemine kursustel, seminaridel ja koolitustel, mis aitavad töötajal oma oskusi täiendada.
 • Karjäärinõustamine: Professionaalse nõustajaga konsulteerimine võib aidata selgitada karjäärieesmärke ja välja töötada edasise plaani.

Lõppeesmärk on tagada, et karjäär pärast lahkumist jätkuks edukalt ja uued töövõimalused oleksid kooskõlas töötaja eesmärkide ja huvidega.

lahkumisavaldus

E-kirja teel lahkumisavalduse esitamine

Eesti tööõiguses on lahkumisavalduse esitamine e-kirja teel aktsepteeritud formaat, seda kinnitab ka Tööinspektsiooni seisukoht. E-kirjaga lahkumisavalduse saatmiseks peab töötaja järgima teatud reegleid ja formaalsusi, et tagada protsessi õiguspärasus.

Vajalikud sammud:

 1. Isiklik informatsioon:

  • Täisnimi
  • Isikukood
  • Töölepingu number
 2. Ettevõtte informatsioon:

  • Ettevõtte nimi
 3. Lahkumisavalduse detailid:

  • Avalduse kuupäev
  • Viimane tööpäev
  • Lahkumise põhjus (vabatahtlikult hoida lühidalt)

Peale isikliku ja ettevõtte informatsiooni lisamist peab e-kiri sisaldama selgelt sõnastatud soovi tööleping lõpetada. See kiri peab olema allkirjastatud digitaalselt, kui tööleping ja tööandja nõuavad seda. Kasulik on lisada ka viide töölepingule ja mainida seadusest tulenevat etteteatamistähtaega. Lisaks lahkumisavaldusele tuleb meeles pidada, et vajalik võib olla ka tööandjaga personaalne suhtlus, et tagada mõlemapoolne selgus ja viisakus. Tähtis on jälgida, et kõik ettenähtud protseduurid oleksid korrektselt täidetud.

Categorized in: