Kui oled omanik, kes soovib üürida välja vara, või üürnik, kes soovib rentida vara, on rendileping ülioluline dokument, mis tagab selge ja vastastikku kasuliku üürisuhete aluse. Rendileping määratleb üürileandja ja üürniku õigused ning kohustused ning loob usaldusväärse raamistiku vara üürimiseks. Siin on sulle rendilepingu näidis:

Rendilepingu näidis

KASUTAMISLEPING nr ………

Tallinnas,   ..… ………………..23.a

Lepingupooled: firma (registrikood 123456, asukoht ……), keda esindab Nimi (edaspidi nimetatud „Omanik”), ja ………………………………………………., keda esindab …………………………………….  ˇ(edaspidi „Kasutaja”) otsustasid sõlmida käesoleva kasutamislepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:

 1. Lepingu objekt ja üldsätted
  • Omanik annab Lepingu alusel Lepingus ettenähtud tingimustel Kasutajale kasutamiseks Omaniku omandis oleva vara (edaspidi nimetatud Vara). Kasutajale antava Vara detailne koosseis koos Vara väärtusega on toodud Lepingu Lisaks nr 1 olevas Vara üleandmis-vastuvõtmisaktis.
  • Leping jõustub Lepingu allkirjastamisel Lepingupoolte poolt ning kehtib Lepingu Lisaks nr 1 olevas üleandmis-vastuvõtmisaktis sätestatud Kasutusperioodi (edaspidi nimetatud Kasutusperiood) jooksul või kuni Lepingupoolte Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
 2. Vara üleandmine-vastuvõtmine ja Vara kasutamise tingimused
  • Vara üleandmine Omanikult Kasutajale toimub Lepingu Lisaks nr 1 oleva Vara üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega.
  • Koos Vara üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega läheb Omanikult Kasutajale üle ka Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko.
  • Kasutaja kohustub kasutama Vara heaperemehelikult ning vastavuses Vara kasutamise sihtotstarbega.
  • Kasutaja kohustub garanteerima Vara sihtotstarbelise, kasutusjuhenditele vastava ja heaperemeheliku kasutamise ka kõigi kolmandate isikute poolt, kellel on juurdepääs Varale.
  • Kasutajal on kohustus võtta tarvitusele kõik mõistlikud abinõud vältimaks Varale ja Omanikule kahju tekitamist kolmandate isikute poolt.
  • Omanik kohustub hoidma Vara omal kulul nõutavas tehnilises seisukorras ning teostama Varale hooldust ja remonti rikete korral, mis on tekkinud Vara tavapärase ja sihtotstarbelise kasutuse käigus, sh Vara defektsuse tõttu.
  • Vara tavapärase ja sihtotstarbelise kasutuse käigus Varale tekkinud rikke või defektse Vara korral kohustub Kasutaja sellest Omanikku koheselt teavitama ning toimetama Vara tagasi Omaniku valdusesse. Omanik kohustub võimalusel Varale tekkinud vea või defekti omal kulul remontima või andma Kasutajale asenduseks samasuguse Vara või eelmainitud variantide võimatuse korral Lepingu lõpetama.
  • Rikete korral, mis on Varale tekkinud Kasutaja poolt Vara mittesihtotstarbelise, kasutusjuhenditele mittevastava või hooletu kasutamise tagajärjel, kohustub Kasutaja Varal esineva rikke eemaldama täies ulatuses oma kuludega. Kasutajal on ka sellise rikke tekkimisel kohustus sellest Omanikku koheselt teavitada ning toimetada Vara rikke eemaldamiseks remonti Omaniku juurde. Sellise rikke eemaldamisega tekkivad kulud kannab täies ulatuses Kasutaja.
  • Kasutajal ei ole õigus anda Vara allkasutusse kolmandatele isikutele ilma Omaniku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekuta.
 3. Vara tagastamine
  • Kasutaja on kohustatud Vara täies kooseisus Omanikule tagastama Kasutusperioodi viimaseks kuupäevaks vara üleandmis-vastuvõtmisaktis kokkulepitud kellaajaks.
  • Vara Kasutajalt Omanikule tagasiandmine toimub Lepingu Lisaks nr 1 oleva Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tagastusrea allkirjastamisega.
  • Omanikul on õigus esitada Kasutaja suhtes nõudeid Vara visuaalsel vaatlusel tuvastatud kahjustuste või puuduste osas 72 tunni jooksul pärast Vara tagastamist. Vara kahjustuste ja puuduste osas, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse vaatluse teel ja milline on käsitletav varjatud puudusena, on Omanikul õigus esitada Kasutaja vastu nõudeid 7 päeva jooksul pärast Vara tagastamist.
  • Kasutaja on täielikult vastutav Varal esinevate puuduste eest, mis ei esinenud Varal enne Vara üleandmist Kasutajale, ning kohustub seeläbi tekitatud kahju või Vara väärtuse vähenemise Omanikule täielikult hüvitama.
 4. Lepingupoolte vastutus
  • Kasutaja on kohustatud maksma Omanikule Vara tähtaegse tagastamisega viivitamisel leppetrahvi, mille suuruseks on 50 eurot iga viivituses oleva kalendripäeva eest.
  • Vara varguse, röövimise, kaotsimineku või muu asjaolu korral, mille puhul on Vara tagastamine Kasutajalt Omanikule võimatu, kohustub Kasutaja täies ulatuses hüvitama Omanikule tagastamata jäänud Vara väärtuse vastavalt Vara väärtusele, mis on toodud Lepingu Lisaks nr 1 olevas üleandmis-vastuvõtmisaktis.
  • Kasutaja poolt Vara mittesihtotstarbelise, ebaõige, kasutusjuhenditele mittevastava või hooletu kasutamise tagajärjel Varale tekkinud rikete eest vastutab Kasutaja ning kohustub Omanikule täies ulatuses hüvitama Varale tekkinud rikete eemaldamisega kantud kahju, rikete eemaldamise võimatuse korral aga Vara väärtuse, mis on toodud Lepingu Lisaks nr 1 olevas üleandmis-vastuvõtmisaktis.
  • Kui Kasutaja rikub Lepingu p-des 2.7. ja 2.8. sätestatud kohustust ning jätab Varal ilmnenud rikkest või defektist Omanikule koheselt teatamata ja kasutab sellist Vara edasi või kasutab Varal ilmnenud või sellele tekkinud rikke/defekti eemaldamiseks kolmanda isiku teenust või remontides sellist Vara ise, siis vastutab Kasutaja täielikult läbi sellise tegevuse Varale ja Omanikule tekkinud kahjude eest.
  • Kasutaja vastutab ka kõigi kolmandate isikute poolt, kellel on juurdepääs Varale, mittesihtotstarbelise, ebaõige, kasutusjuhenditele mittevastava või hooletu kasutamise tagajärjel Varale tekkinud kahju eest.
  • Omanik ei vastuta läbi Vara kasutamise või kasutamata jätmise Kasutajale või kolmandatele isikutele tekkinud otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu või mittevaralise kahju eest, sealhulgas ka juhul, kui kahju tekkis läbi Varal esineva defekti või muu Kasutajast mittetuleneva rikke.
  • Lepingupooled ei vastuta Lepingu rikkumise eest vääramatu jõu esinemise puhul. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtuvad Lepingupooled võlaõigusseaduses sätestatust.
 5. Lepingu muutmine ja lõpetamine
  • Lepingu muutmine toimub Lepingupoolte kirjaliku kokkuleppe alusel. Kirjaliku vormi täitmata jätmise korral on vastav muudatus tühine.
  • Kasutajal on igal hetkel õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada ja tagastada Vara enne Kasutusperioodi lõppu.
  • Omanikul on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Vara tagastamist enne Kasutusperioodi lõppu, kui Kasutaja kasutab Vara mittesihtotstarbeliselt, ebaõigelt, kasutusjuhenditele mittevastavalt või hooletult ning tekitab või on oht tekitada seeläbi Varale või Omanikule kahju.
 6. Lõppsätted
  • Pooled püüavad Lepinguga seotud vaidlused lahendada kokkuleppe teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.
  • Lepingupooled kinnitavad, et on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ja kõik Lepingu tingimused on üheselt arusaadavad ning et Lepingupoole esindajal on Lepingu sõlmimiseks kõik vajalikud õigused ja volitused.
  • Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Kasutajale ja üks Omanikule.
  • Lepingu Lisad ja poolte kirjalikud kokkulepped on Lepingu lahutamatuteks osadeks. Lepingu sõlmimisel on sellel alljärgnevad
  •  Lisad: Lepingu Lisa nr 1 – Vara üleandmis-vastuvõtmisakt koos Kasutusperioodi, Vara loendi ja väärtustega

Omanik:                                                                    Kasutaja:

Allkiri: _____________________                            Allkiri: _____________________

Nimi  (Firma)                                                   Rentija

VARA ÜLEANDMIS-VASTUVÕTMISAKT

Omanik annab Lepingu täitmiseks Kasutajale üle ning Kasutaja kinnitab, et ta on Lepingu täitmiseks Omanikult vastu võtnud alljärgneva Vara:

 • Vara…….

Kasutusperiood: ………………………………………………………………. (Algus kuupäev ja kellaaeg  – Lõpp kuupäev ja kellaaeg)

Omanik:                                                                    Kasutaja:

Allkiri: _____________________                            Allkiri: _____________________

Nimi  (Firma)                                                   Rentija

VARA TAGASTAMISAKT

Kasutaja tagastab Lepingu täitmiseks Omanikule ning Omanik kinnitab, et ta on Kasutajalt tagasi saanud alljärgneva Vara:

 • Vara:

Kuupäev: ………………………………..

Omanik:                                                                    Kasutaja:

Allkiri: _____________________                            Allkiri: _____________________

Nimi  (Firma)                                                   Rentija

Rendilepingu näidis – rendilepingu esimeseks osaks on üürileandja ja üürniku põhiandmed. Mõlemad pooled peaksid andma täpsed isikuandmed, sealhulgas nimi, aadress ja kontaktteave. Samuti on oluline määratleda üürileandja esindaja, kui üürileandaja ise ei ole kohal. See tagab sujuva suhtluse ja võimaldab kiiret reageerimist võimalikele probleemidele või küsimustele.

rendilepingu näidis

Järgmine osa rendilepingus keskendub vara kirjeldamisele. Üksikasjalik vara kirjeldus tagab mõlema poole selguse vara seisukorra ja spetsifikatsioonide osas. Selles osas tuleks mainida vara tüüpi, aadressi, suurust, seisundit ja varustust. Lisaks võib lisada vara fotod või lisadokumendid, mis täiendavad kirjeldust ja selgitavad vara seisukorda.

Rendilepingu kestus on samuti oluline aspekt, mida tuleb selgelt määratleda. Määrake kindlaks alguskuupäev ja lõppkuupäev, mil üürisuhe kehtib. Lisaks võib rendilepingus olla säte lepingu automaatseks pikendamiseks, kui mõlemad pooled soovivad seda. Samuti tuleks mainida teavet lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimaluste kohta, näiteks etteteatamise perioodi ja võimalikke sanktsioone.

Üürisumma ja selle tasumise tingimused on rendilepingu oluline osa. Määratlege selgelt üürisumma suurus ja maksmise kuupäev. Samuti võib mainida lisakulusid, nagu kommunaalkulud või hooldustasud, ning kuidas need jaotuvad üürniku ja üürileandja vahel. Lisaks tuleks mainida tagatisraha suurust ja tingimusi, näiteks kuidas tagatisraha tagastatakse pärast üürisuhet.

Rendilepingus tuleks ka mainida mõlema poole kohustusi ja õigusi. Näiteks võib üürileandja kohustuda vara hooldama ja vajadusel remonti tegema ning üürnikul on kohustus vara heaperemehelikult kasutada ja korras hoida. Samuti tuleks mainida üürniku õigust kasutada vara vastavalt kokkulepitud eesmärgile ning üürileandja õigust kontrollida vara seisukorda ja teostada vajadusel inspektsioone.

Rendilepingus võib olla ka sätted üürisuhte lõpetamise kohta. Näiteks tuleks mainida, millistel juhtudel võib lepingut üles öelda ning milline on etteteatamise periood. Samuti võib mainida tagastamise tingimusi, näiteks vara seisukorda, puhtust ja võimalikke kahjustusi, mida tuleb enne üürisuhte lõppu parandada.

rendilepingu näidis

Oluline on märkida, et rendileping peaks olema koostatud kooskõlas kohalike seaduste ja regulatsioonidega ning võib sisaldada täiendavaid tingimusi, mis on kohandatud mõlema poole vajadustele ja eripäradele.

Kokkuvõttes on rendilepingu näidis on oluline dokument, mis tagab selguse ja turvalisuse üürisuhetes. Õigesti koostatud rendileping loob kindla aluse edukaks üürisuheteks, kus mõlemad pooled teavad oma õigusi ja kohustusi ning saavad nautida vastastikku kasulikku koostööd. Kui soovid kasutada rendilepingu näidist, on oluline kohandada see vastavalt konkreetsele olukorrale ja konsulteerida vajadusel õigusnõustajaga. Kopeeri rendilepingu näidis omale siit.

Categorized in: